دو فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی– اقتصادی توسط گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا انتشار می‌یابد.

حوزه‌های موضوعی

  1. جامعه‌‌شناسی توسعه (توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی )
  2. جامعه شناسی ایران، توسعه و جنسیت،
  3. جامعه شناسی اقتصادی و شهری و منطقه‌ای
  4. گفتمان‌های توسعه اجتماعی – اقتصادی 
  5. مباحث نظری در خصوص توسعه و کاربست‌های آن در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، تیر 1402 

تغییرات جمعیتی ایران و پیامدهای امنیتی آن در آینده

صفحه 230-263

10.22051/ijosed.2022.36925.1004

محمد ترکاشوند مرادآبادی؛ فریده شمس قهفرخی؛ لیلا زندی ناوگران


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز و ناشر

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان