سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، تیر 1402، صفحه 9-10


تغییرات جمعیتی ایران و پیامدهای امنیتی آن در آینده

دوره 1، شماره 1، تیر 1402، صفحه 230-263

10.22051/ijosed.2022.36925.1004

محمد ترکاشوند مرادآبادی؛ فریده شمس قهفرخی؛ لیلا زندی ناوگران


شناسایی و فهم مطالبات زنان در حوزه سیاست‎‌گذاری‌های ‌جمعیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22051/ijosed.2024.45949.1030

زهرا میرحسینی؛ نرگس مجتهدی


تبیین جامعه شناختی رابطه بین رضایت از زندگی با مسئولیت پذیری اجتماعی در جامعه بحران دیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22051/ijosed.2024.46476.1036

فتانه حاجیلو؛ محمد علیزاده اقدم؛ مصطفی رستمی


تحلیل الگوی فضایی اجتماعی- اقتصادی توسعه جمعیت در واحدهای سکونتگاهی شهرستان شبستر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.22051/ijosed.2024.46366.1035

مجتبی دنیایی؛ حسن مؤمنی