سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، تیر 1402، صفحه 9-10


تغییرات جمعیتی ایران و پیامدهای امنیتی آن در آینده

دوره 1، شماره 1، تیر 1402، صفحه 230-263

10.22051/ijosed.2022.36925.1004

محمد ترکاشوند مرادآبادی؛ فریده شمس قهفرخی؛ لیلا زندی ناوگران