راهنمای نویسندگان

 دستور العمل ارسال مقاله

  · مقاله نباید پیش‌تر، در مجله‌های فارسی زبان داخل یا خارج کشور چاپ شده باشد.

مقاله را قبل از اینکه بارگذاری نمایید در سامانه حتما بایستی در سامانه مشابهت یابی سمیم نور بارگذاری نمایید و گزارش آن را هنگام ارسال مقاله بارگذاری نمایید تا مقاله در روند بررسی قرار گیرد میزان مشابهت قابل قبول برای نشریه کمتر از 20 درصد می باشد.(تمپلیت نشریه)

  · مقاله باید در ساختار سازگار با Microsoft®Word و به ترتیب دارای این بخش‌ها باشد:‌

  1. شناسه‌های نویسنده(گان):‌ نام؛ رتبه و وابستگی دانشگاهی یا سازمانی به فارسی و انگلیسی؛ نشانی ایمیل و نوشته‌ای کوتاه درباره پیشینه آموزشی و پژوهشی؛

  2. شماره تلفن ، نشانی ایمیل و نشانی پستی نویسنده مسئول و (هریک از نویسندگان)

  3. عنوان مقاله به فارسی و انگلیسی؛

  4. چکیده مقاله و واژگان کلیدی ـ به فارسی و انگلیسی؛

  5. متن مقاله؛

  6. فهرست منابع ـ نخست منابع فارسی / عربی و سپس زبان‌های دیگر.

  · متن مقاله نباید از 7000 واژه و چکیده‌ها نباید از 200 واژه بیش‌تر باشد.

  · در متن مقاله، باید با آوردن نام نویسنده(گان) و سال به منابع ارجاع داده شود. برای نوشته‌های برداشت شده از منبع، باید شماره صفحه نیز آورده شود.

  · فهرست منابع باید به ترتیب الفبایی نام خانوادگی و با نگارش زیر آورده شود.

  کتاب : نام خانوادگی، نام نویسنده(گان). سال چاپ. نام کتاب، شماره جلد. نوبت چاپ. نام مترجم به فارسی. محل نشر: نام ناشر.

  مقاله نام خانوادگی، نام نویسنده(گان). سال چاپ. «عنوان مقاله» نام مجله دوره یا سال(شماره): شماره صفحات.

  پایان نامه نام خانوادگی، نام نویسنده. سال نگارش. «عنوان پایان‌نامه». دوره آموزشی پایان‌نامه، گروه، دانشکده، دانشگاه، محل دانشگاه.

  · برای همه اصطلاح‌ها و نام‌های نافارسی، اصل آن در پانویس آورده شود.

 فایل تعهد نامه را می توانید از اینجا دریافت کنید.

فایل تعارض منافع را می توانید از  اینجا دریافت کنید

نویسندگان محترم نشریه منابع مقاله شما بایستی براساس این فرمت آماده شود.(برای بخش منابع از قوانین apa  نشریه پیروی می نماید)

کتاب با یک نویسنده

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده.(تاریخ).نام کتاب ایتالیک/ایرانیک.شهر:ناشر.

نام نویسنده در منابع فارسی کامل و در منابع لاتین کوتاه شده نوشته شود.

ناجی راد، محمد علی.( 1382). موانع مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی اقتصادی در ایران پس از انقلاب. تهران: انتشارات کویر.

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York, NY: Guilford.

کتاب با دو نویسنده

نام خانوادگی نویسنده اول،نام نویسنده و نام خانوادگی نویسنده دوم،نام نویسنده. (تاریخ).نام کتاب ایتالیک/ایرانیک.شهر:ناشر.

فصلی از  یک کتاب

نام خانوادگی نویسنده فصل،اسم نویسنده فصل.(تاریخ).عنوان فصل.نام و نام خانوادگی نویسنده یا گردآورنده کتاب،نام کتاب به صورت ایتالیک/ایرانیک(صص فصل).شهر:ناشر.

ترجمه کتاب

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده.(تاریخ).نام کتاب ایتالیک/ایرانیک(نام و نام خانوادگی مترجم). شهر:ناشر(تاریخ انتشار به زبان اصلی،سال).

Freud, S. (1970). An outline of psychoanalysis (J. Strachey, Trans.). New York: Norton. (Original work published 1940)

به طور مثال (تاریخ انتشار به زبان اصلی،2011)

پایان‌نامه

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده.(تاریخ). نام رساله ایتالیک/ ایرانیک. رساله دکتری یا کارشناسی ارشد، دانشکده و دانشگاه،کشور.

مقاله-نشریه چاپی

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده.(تاریخ).نام مقاله به نام نشریه ایتالیک/ایرانیک،دوره(شماره)،صفحه آغازی-صفحه پایانی.

مقاله-نشریه الکترونیکی

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده.(تاریخ).نام مقاله. نام نشریه ایتالیک/ایرانیک، شماره(روز و ماه) دسترسی در تاریخ...

http://www. ….

مقاله همایش،سمینار

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده.(تاریخ).نام مقاله ایتالیک/ایرانیک. نام همایش،شهر همایش.

یک مقاله از مجموعه مقالات کنفرانس

نام خانوادگی نویسنده مقاله،اسم نویسنده مقاله.(تاریخ).عنوان مقاله. نام و نام خانوادگی گردآورنده مجموعه مقالات،نام مجموعه به صورت ایتالیک/ایرانیک(صص فصل).شهر:ناشر.           

Lacey ,J. H. (1986). Pathogenesis. In I. J. Downey, J. C. Malkin (Eds),  Current approaches (pp. 241-265). Southampton, United Kingdom: Duphar.

گزارش الکترونیکی با نویسنده سازمانی

نام سازمان.(تاریخ) نام گزارش ایتالیک/ایرانیک.دسترسی به آدرس صفحه

http://www. ….

روزنامه‌های چاپی

نام خانوادگی نویسنده مقاله،اسم نویسنده .(تاریخ).عنوان مقاله. نام روزنامه ایتالیک/ایرانیک،روز و ماه.

روزنامه‌های الکترونیکی

نام خانوادگی نویسنده مقاله،اسم نویسنده .(تاریخ).عنوان مقاله. نام روزنامه ایتالیک/ایرانیک،روز و ماه. دسترسی  در روز/ماه/سال.آدرس سایت

http://www. ….