اعضای هیات تحریریه

سردبیر

خدیجه سفیری

جامعه شناسی استاد دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/safiri
kh.safirialzahra.ac.ir

مدیر مسئول

مرضیه موسوی خامنه

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/m-mousavi
m.mousavialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سوسن باستانی

جامعه شناسی استاد دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/bastani
sbastanialzahra.ac.ir

محمد حریری اکبری

علوم اجتماعی استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

honar.tabriz.ir/News/3160/
m.hariri1322gmail.com

حسین راغفر

اقتصاد استاد دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/h-raghfar
raghfaralzahra.ac.ir

خدیجه سفیری

جامعه شناسی استاد دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/safiri
kh.safirialzahra.ac.ir

h-index: 6  

ملیحه شیانی

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه تهران

social.ut.ac.ir/~mshiani
mshianiut.ac.ir

ناصر صدقی

تاریخ استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?n.sedghi
n_sedghitabrizu.ac.ir

h-index: 1  

اکبر طالب پور

جامعه شناسی توسعه دانشیار دانشگاه الزهرا

www.alzahra.ac.ir/page-economics/fa/9/form/pId12563
a.talebpouralzahra.ac.ir

h-index: 3  

مریم قاضی نژاد

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/ghazinejad
m.ghazinejadalzahra.ac.ir

افسانه کمالی

جامعه شناسی استادیار دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/kamali
a.kamalialzahra.ac.ir

فاطمه گلابی

جامعه شناسی استاد دانشگاه تبریز

social.tabrizu.ac.ir/fa/page/806/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C
f.golabitabrizu.ac.ir

h-index: 6  

مرضیه موسوی خامنه

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/m-mousavi
m.mousavialzahra.ac.ir

شراره مهدی زاده

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/mehdizadeh/
sh.mehdizadehalzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

سید فرید العطاس

جامعه شناسی استاد دانشگاه ملی سنگاپور

fass.nus.edu.sg/cas/people/prof-syed-farid-alatas/
alatasnus.edu.sg

اعضای هیات تحریریه پیشین

مرحوم سید یعقوب موسوی

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه الزهرا

staff.alzahra.ac.ir/s-yaghoubmousavi
y.mousavi91alzahra.ac.ir