نشریه مطالعات توسعه اجتماعی – اقتصادی به صورت دو فصلنامه و در گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا انتشار می‌یابد.

حوزه‌های موضوعی

 

  1. جامعه‌‌شناسی توسعه (توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی )
  2. جامعه شناسی ایران، توسعه و جنسیت،
  3. جامعه شناسی اقتصادی و شهری و منطقه‌ای
  4. گفتمان‌های توسعه اجتماعی – اقتصادی 
  5. مباحث نظری در خصوص توسعه و کاربست‌های آن در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی

 

ابر واژگان