شناسایی و فهم مطالبات زنان در حوزه سیاست‎‌گذاری‌های ‌جمعیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان ( زن و خانواده)، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

10.22051/ijosed.2024.45949.1030

چکیده

امروزه مسئله کاهش جمعیت به مثابه امری که توسعه انسانی را به چالش کشیده، مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما که با چالش‌های جمعیتی مواجه است، سیاست‌گذاری‌ در حوزه جمعیت حائز اهمیت شده است. پژوهش حاضر حاصل تحقیق کیفی است که با هدف شناسایی و فهم مطالبات زنان در حوزه سیاست‎‌گذاری‌های ‌جمعیتی انجام شده است. داده‌های ‌این پژوهش از طریق مصاحبه‌های ‌کیفی نیمه ساختار یافته با 17 زن متاهل که ساکن استان تهران بودند، گردآوری و سپس با استفاده از روش تحلیل تماتیک داده‌های ‌جمع‌آوری شده، تحلیل شده‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مطالبات زنان در حوزه سیاست‎‌گذاری‌های ‌جمعیتی را می‌توان در 5 مقوله اصلی «حمایت همه‌جانبه از مادران»، «حمایت‌های ‌درمانی از مادران و نوزادان»، «حمایت‌های ‌فرهنگی و معنوی»، «حمایت‌های ‌اجتماعی» و «حمایت‌های ‌رفاهی» و 13 مقوله فرعی «حمایت‌های ‌دوران بارداری»، «حمایت‌های ‌پس از بارداری»، «تثبیت قیمت و مایحتاج مادر و نوزاد»، «بهبود عملکرد بیمارستان‌ها»، «حمایت‌های ‌روان‌درمانی و پزشکی از مادران»، «حمایت‌های ‌پزشکی از نوزادان»، «حمایت‌های ‌آموزشی»، «سرمایه گذاری‌های ‌فرهنگی»، «حمایت‌های ‌مادی و معنوی از جوانان»، «حمایت‌های ‌مادی از بانوان شاغل»، «مقابله با آسیب‌های ‌اجتماعی»،« فراهم کردن امکانات رفاهی و تفریحی» و «مناسب سازی فضای شهری برای مادر و کودک» طبقه بندی نمود. در مجموع یافته‌های ‌تحقیق نشان می‌دهد، زنان مشارکت‌کننده ضمن تاکید بر مشکلات اقتصادی و تاثیر آن بر فرزندآوری در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، پزشکی، فرهنگی و رفاهی مطالباتی دارند که توجه به مطالبات آنان در هر یک از ابعاد می‌تواند انگیزه‌ای برای فرزندآوری بیشتر باشد. از این رو لازم است سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اجتماعی به منظور تحقق سیاست‌های جمعیتی، توجه بیشتری به مطالبات زنان در این حوزه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify and understand the demands of women in the field of population policy

نویسندگان [English]

  • Zahra Mirhosseini 1
  • Narges mojtahedi 2
1 Assistant Professor, Department of Women and Family Studies, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Student of Women and Family Studies, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The current research is the result of a qualitative research that was carried out with the aim of "identifying and understanding the demands of women in the field of population policies". The data of this research through semi-structured qualitative interviews with 17 married women who lived in Tehran province, then data was collected and analyzed using the six-step thematic analysis method. The results of this research show that the demands of women in the field of population policies can be divided into 5 main categories: "all-round support for mothers", "medical support for mothers and babies", "cultural and spiritual support", "social support" and "support welfare" and 13 sub-categories "pregnancy support", "post-pregnancy support", "fixing the price and necessities of mother and baby", "improving hospital performance", "psychotherapy and medical support for mothers", "medical support for newborns" , "Educational support", "Cultural investments", "Material and spiritual support for young people", "Material support for working women", "Combating social harms", "Providing comfort and entertainment facilities" and "Adapting urban space" classified for mother and child. In sum, the findings of the research show that, while emphasizing the economic problems and its impact on childbearing, the participating women have demands in various economic, social, medical, cultural and welfare dimensions, and paying attention to their demands in each of the dimensions can be an incentive to have more children. Therefore, it is necessary for policymakers and social planners to pay more attention to the demands of women in this field in order to realize population policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Women"
  • population"
  • , "
  • human development"