اهداف و چشم انداز

مجله مطالعات اجتماعی اقتصادی  توسعه با این هدف که رصد نقطه عزیمت چرخش های نظری و روش شناختی در فهم و تبیین مسائل توسعه با  لحاظ رابطه بین فرهنگ ، اقتصاد ،سیاست امکان پذیر است سعی دارد جهان چند صدایی در توسعه را با امتزاج کلان روایت‌ها و روایت‌های خرد فهم  کرده و به تبع آن راهکارهای عملیاتی بومی محور برای حل مسائل توسعه‌ای در سطوح مختلف جامعه ایران ارائه نماید.

 این مجله با عنایت به هیئت تحریریه قوی از داخل و خارج ایران و تلاش برای بین رشته‌ای بودن آن برای دستیابی به منابع غنی هر دو حوزه جامعه شناسی و اقتصاد اهداف فوق را عملی خواهد نمود.

.