اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار نشریه علمی پژوهشی توسعه اجتماعی – اقتصادی را می‌توان در دو زمینه مرتبط و اثر گذار بر یکدیگر به شرح زیر بیان کرد :

نخست- هدف در زمینه محتوایی: انتشار و انعکاس مباحث میان رشته‌ای است.

دوم- هدف در زمینه روش‌شناسی: انتشار و انعکاس نتایج تحقیقات میدانی مربوط به توسعه اجتماعی – اقتصادی و مناسب به کارگیری روش‌های تجربی، کمی و کیفی در این مطالعات است.