درباره نشریه

دوفصل نامه مطالعات توسعه اجتماعی – اقتصادی به صاحب امتیازی دانشگاه الزهرا و در گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی انتشار می‌یابد.

حوزه‌های موضوعی نشریه:

 

  1. جامعه‌‌شناسی توسعه (توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی )
  2. جامعه شناسی ایران، توسعه و جنسیت،
  3. جامعه شناسی اقتصادی و شهری و منطقه‌ای
  4. گفتمان‌های توسعه اجتماعی – اقتصادی 
  5. مباحث نظری در خصوص توسعه و کاربست‌های آن در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی