درباره نشریه

دوفصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی – اقتصادی

به صاحب امتیازی دانشگاه الزهرا و در گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی انتشار می‌یابد.

پیچیدگی حوزه تحقیقات اجتماعی - اقتصادی توسعه ، لزوم توجه به انتشار مقالات، و نتایج مطالعات و نحوه کاربست تحقیقات کاربردی در این زمینه را نشان می‌دهد تا از این رهگذر بتوان بین نظریه و عمل پیوندی ایجاد نموده  و راهکارهایی نسبت به حل مسائل جامعه و صنعت از طریق نتایج مطالعات جامعه دانشگاهی ارائه داد . بدیهی است انتشار فصلنامه‌های علمی در این حیطه یکی از ابزارهای مفیدی است که نقش بارزی در آشنایی متولیان امر با یافته‌ها و نتایج تحقیقات دانشگاهی ایفا می‌نماید و امروزه همگان به اهمیت چنین امری واقف هستند .

حوزه‌های موضوعی نشریه:

  1. جامعه شناسی توسعه (توسعه اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی )
  2. گفتمان ‌های توسعه اجتماعی اقتصادی
  3. جامعه شناسی اقتصادی و شهری و روستایی
  4. جامعه شناسی محیط زیستی
  5. جامعه شناسی توسعه (جنسیت ،گروه‌های اقلیت)
  6. چرخش‌های روش شناختی در تحلیل موضوعات توسعه محور