همکاران دفتر نشریه

کارشناس نشریه

اعظم امیری خواه

کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا

ijosed@alzahra.ac.ir
88212578

ویراستار ادبی و علمی

رقیه پوران

دکتری اقتصاد توسعه دانشگاه الزهرا

pouran.roghaye@gmail.com