دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

شناسایی و فهم مطالبات زنان در حوزه سیاست‎‌گذاری‌های ‌جمعیتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22051/ijosed.2024.45949.1030

زهرا میرحسینی؛ نرگس مجتهدی


تبیین جامعه شناختی رابطه بین رضایت از زندگی با مسئولیت پذیری اجتماعی در جامعه بحران دیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22051/ijosed.2024.46476.1036

فتانه حاجیلو؛ محمد علیزاده اقدم؛ مصطفی رستمی


تحلیل الگوی فضایی اجتماعی- اقتصادی توسعه جمعیت در واحدهای سکونتگاهی شهرستان شبستر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.22051/ijosed.2024.46366.1035

مجتبی دنیایی؛ حسن مؤمنی


مطالعه عوامل مرتبط با گرایش به فرزندآوری در بین زنان متاهل شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1403

10.22051/ijosed.2024.45741.1028

صمد عدلی پور؛ شیدا پریزاد بنام؛ الهام غنی زاده


تاثیر سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی: در منتخب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1403

10.22051/ijosed.2024.47502.1041

هادی رحمانی فضلی؛ فتانه نیکنام؛ حمید آسایش؛ رضا شمس اللهی


تاثیر ارزش های فرهنگی بر گرایش به رفتارهای نوع دوستانه دانش آموزان متوسطه شهرستان جویبار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1403

10.22051/ijosed.2024.46227.1034

مجید کریمی؛ حیدر جانعلی زاده چوب بستی