مطالعه تأثیر توسعه ای برنامه‌ریزی شهری بر مدیریت بحران شهری (مطالعه موردی شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران. ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت شهری. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد الکترونیک

چکیده

مدیریت در شرایط بحرانی نقش بی‌بدیلی در برنامه­­‌‌‌‌ریزی شهری بر عهده دارد و لازم  است مدیران شهری نسبت به این موضوع واقف باشند تا از وقوع خطرات احتمالی جلوگیری شود. موضوع پژوهش حاضر نقش توسعه­­­­­­ای برنامه­­‌‌‌‌ریزی در مدیریت‌شهری با توجه به شرایط بحران بود. در توسعه پایدار برنامه­­‌‌‌‌ریزی شهری نقش مهمی در مدیریت شهری دارد، بر همین اساس نظریه‌های مرتبط با مدیریت بحران به عنوان مبنای نظری پژوهش قرار گرفته و مدل مفهومی با توجه به این نظریات استخراج گردید. روش پژوهش پیمایش بود، جامعه آماری مدیران  و معاونین مناطق 22 گانه شهرداری شهر تهران بودند که مشتمل بر 22 نفر مدیر ارشد و 45 نفر معاون شهردار بودند و تمام این افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسش‌نامه برای جمع‌آوری داده‌ها به منظور سنجش متغیرهای مورد بررسی استفاده شد. جهت تعیین روایی از نظرات خبرگان و جهت تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر بود با 75/ بود برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تی استیودنت و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان داد؛ برنامه‌ریزی شهری بر هماهنگی مدیریت‌شهری، توان مدیریت شهری برای مقابله با شرایط بحران، برای پاسخگویی و واکنش مناسب، هماهنگی مدیریت‌شهری، برای بازسازی بعد از بحران مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Developmental Role of Urban Planning on Urban Crisis Management (Case Study; Tehran)

نویسندگان [English]

  • Akbar Talebpor 1
  • Ashkan Daraii-kehlehdasht 2
1 Associate Professor, Department of Socialology, Faculty of Economics and Social Sciences, AlZahra University, Tehran.Iran.
2 M.S City Management
چکیده [English]

The role of urban planning and design as the main concepts of urban management for managing the urban crisis, means that all organs and organizations that are effective in organizing and elaborating should be under the control of a single management so that they can manage the city in a balanced way & away from inconsistencies and rework, and create a calm and sustainable environment for citizens. In this regard, the purpose of the present research is to determine the role of urban planning and design in urban management taking into account the conditions of the crisis. For this purpose, the managers and deputies of the 22 municipalities of Tehran city as experts who have relevant experience and knowledge about urban management and crisis components have been selected as a sample for collecting field data through a questionnaire.The results that are based on the research assumptions showed coordination of urban management, urban management capability to deal with crisis and responding appropriately, and coordination of urban management for post-crisis reconstruction is effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • Urban Design
  • Urban Management
  • Crisis
  • Regression Analyses
 
Ammons, D. N. (2008) 'City Manager and City Administrator Role Similarities and Differences', "American Review of Public Administration", Vol.28, No. 1: 24-40.
Benavand, G., Saflai Shahrbabak, M., Qa'edRahmati, S., and Mohammadi Kish, M., 2011, “The role of city planning andCrisis Management in Reducing Earthquake Damage in Cities”, National Conference on Sustainable Development and Urban Development, Isfahan: Higher Education Institute of Danesh Pajohan. (In Persian).
Banayi, H., Ali, Mohammad (2016). Surveying the Physical Vulnerability of Region oneof Tehran for Managing the Earthquake Crisis inSustainable Urban Development, Third Comprehensive Urban Management Conference with Infrastructure, Services and Urban Sustainable Development Approach, Tehran: Permanent Secretariat of the Conference, Tehran University. (In Persian).
Chakrabarty, B.K. (2001) 'Urban Management; Concepts, Principles, Techniques and Education', "Cities", Vol. 18, No. 5: 331-345.
Cronbach, L. J., (1951), 'Coefficient Alpha and the Internal Structure of Tests', "Psychometrika", 16(3): 297-334.
Faraji Rad, Ali (2015). Integrated urban management, a necessity to achieve tourism development (case example: Zahedan city), Geographical Sciences, Architecture and Urbanism Research Quarterly 2 (11). (In Persian).
Farajpour khan pashtani. Q., Rashidi, I., & Hadavandi, A., (2014), "Crisis Management and Urban Planning"National Conference on Urbanism, Urban Management and Sustainable Development, Tehran. (In Persian).
Fakuhi, Nasser (1383). Urban anthropology. Tehran: Nasrani, 2nd edition. (In Persian).
Habibi, Syed Mohsen (1383). From Shar to Shahr. Tehran: Tehran University Press, fifth edition. (In Persian).
Haj Mohammadi, Alireza, 2014, Integrated Urban Management Model in Crisis Management, Second National Conference on Crisis Management and HSE in Vital Arteries, Industries and Urban Management, Tehran, Permanent Secretariat of National Crisis Management Conference. (In Persian).
Hogogifard, H., (2017). Urban zoning with Integrated crisis management approach (Case study: Tehran Metropolitan), Third National Conference on Crisis Management and HSE in Vital Arteries, Industries and Urban Management, Tehran: Permanent SecretariatConference. (In Persian).
Hosseini, Ali (1388). Investigating the role and position of the Islamic City Council in the realization of integrated urban management (from the point of view of existing laws), the first international conference and the eighth national conference on urban planning and management, Mashhad, Islamic City Council of Mashhad - Ferdowsi University of Mashhad - Municipality and Research Center of the Council Islamic city of Mashhad. (In Persian).
Jaberi, N., (2016). Review of Crisis Management in Urban Areas of Shiraz, Fifth International Congress on Civil, Architectural andUrban Development, Tehran: Permanent Secretariat of the Conference. (In Persian).
Jafari, Sadiq (2014). Integrated urban management and sustainable green city, Geographical Sciences, Architecture and Urbanism Research Quarterly 1 (3). (In Persian).
Jalali, Mohammad (2015). Integrated management of urban green spaces with per capita standard compliance: Sari city, International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning of Contemporary Iran, Tehran, Asvah University - Tehran - Shahid Beheshti University. (In Persian).
Khosravi, Ali (2015). Investigating the obstacles of integrated urban management in Iran (case study: Shiraz metropolis), Geographical Sciences, Architecture and Urbanism Research Quarterly 1 (6). (In Persian).
Larsen, E. and Rainie, L. (2002). The rise of the e-citizen: How people use government agencies. sited at: Washington, DC7 Pew Internet and American Life Project. Available at: http://www.fcw.gov.
Maleki, Mohammad (2014). Integrated urban management: from the conceptual interaction of words to strategies and challenges, the first global meeting of councils and mayors 2016, Tehran, Datis Development Chart Institute. (In Persian).
McGill, Ronald., (1998). 'Urban Management in Developing Countries', "Cities", Vol. 15, No. 6: 463-471.
McGill, Ronald., (2001). 'Urban Management Checklist', "Cities", Vol. 18, No. 5: 347-354.
Mohammadi, A., (2006). Urban Role in Crisis Management and Reduction of Urban Damage, Third National Conference on Crisis Management, Safety, Health, Environment and Sustainable Development, Tehran: Higher Education Institute of Mehr Arvand - Center of Achieving Strategies for sustainable development. (In Persian).
Modiri, M., Nosrati, S., & Karimishirazi, H., (2015), crisis management planning in the field of urban managementWith Inactive Defense Approach Using SWOT and MCDM Method (Case Study: Rasht Metropolitan) ", Two Quarterly of Crisis Management, No. 7, Spring and Summer. (In Persian).
Mohammadian, Leila (1392). Examining the necessity and role of integrated urban management and its role in sustainable urban development, Fourth International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran, Permanent Secretariat of the Conference, Shahid Beheshti University. (In Persian).
Mogimi, H., (2015). The Effect of Communication Styles of Organizations on Crisis Management in Urban Sewage and Water Supply Company of Qazvin Province,1stNational Conference on Modeling and Quantative Techniques in Management, Tehran: Imam Khomeini International University. (In Persian).
Naqdi, Asadullah; Sadeghi, Rasul (2006) Marginalization is a challenge to sustainable urban development with an emphasis on Hamedan city, Social Welfare Scientific Research Quarterly, Year 5, Number 20, 213-234. (In Persian).
Nazarian, Asghar (1386) Urban Geography of Iran, 8th edition, Tehran. Payam Noor University Publications. (In Persian).
Nosrati, Ibrahim (2014). The role of urban planning in the integrated management of urban furniture (case example: Tankabon city), 4th International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran, Permanent Secretariat of the Conference, Shahid Beheshti University. (In Persian).
Ortega- A. R. and MacGregot, F. I. (2011) Dusting-off the file: A review of knowledge on urban ornithology in Latin America, Landscape and Urban Planning, 101(1), 1-10.
Rahimi, A., (2011). Investigating the factors affecting the management of urban disaster against earthquake and the manner in which organizations operate; Case Study: Qazvin, 4th Crisis Management Comprehensive Conference and HSE, Tehran: Permanent Secretariat of the Conference. (In Persian).
Rahnamaee, M. T., SalahKar, S., SalahKar, S., Hosseini Amini, H., Hatefi, M., (2013), Urban System Analysis of Rasht city from the perspective of passive defense, collection of articles of the 6th Congress of the Iranian Geopolitics Association, 29th and 30th of October, Mashhad: Ferdowsi University. (In Persian).
Razaviyan, Mohammad Taqi (2012) Urban Development Management, Tehran: New Link Publications. (In Persian).
Sarafi, H., Mousavi, M., (2009). Dry Landscape (Zari Skiping), An Approach to Water Crisis Management in urban green space with an emphasis on the use of indigenous and drought resistant plants, the 11th National Congress of Development Pioneers, Tehran: Center for the Islamic Model of Progress. (In Persian).
Shahrjerdi, R., r Fazeli Khiyavi, S., Khayavi and Abbasi Bonyadabad, L., (2017). Spatial Assessment based on Crisis Management in Burial of Urban Waste (by GIS positioning and multi-criteria decision-making AHP) International Conference on Earthquake, Crisis Management, Restoration, Qazvin, Boyin Zahra University of Engineering. (In Persian).
Shoai A, (2010). Building Vulnerability Assessment and Damage Scenarios in Celano (Italy) Using a Quick Survey Data-based Methodology, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 82: 175-119. (In Persian).
Shoai A, (2010). Building Vulnerability Assessment and Damage Scenarios in Celano (Italy) Using a Quick Survey Data-based Methodology, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 82: 175-119. (In Persian).
Stren, R., (1993). 'Urban Management in Development Assistance', "Cities", Vol. 10, No 2.
Wong, Siu-Wai & Tang, Bo-Sin & Van Horen, Basil., (2006), 'Strategic Urban Management in China: ACase Study of Guangzhou Development District', "Habitat International", Vol. 30: 645-667.
Valeriu Ioan-Franc, Ana-Lucia Ristea, Constanţa Popescu., (2015). Integrated Urban Governance: A New Paradigm of Urban Economy, Procedia Economics and Finance 22: 699 – 705.
Yunsi, Mehdi (2014). The role and place of integrated urban management in the physical structure of the city, the third conference on tall buildings, Tehran, Ministry of Roads and Urban Development. (In Persian).
Zarei, Ali (2014). Investigating the impact of the establishment of integrated urban management on sustainable urban transportation in the metropolis of Tabriz, the second international conference on management and humanities, Istanbul-Turkey, Idepardaz Institute of Vira Pub. (In Persian).
 Zarin Darafsh, H., (2017). Investigating the relationship between physical quality and social security in urban exhausted tissues from the point of viewCrisis Management, 2nd International Conference on New Research Findings in Civil Engineering, Architecture and Urban Management, Tehran: International Federation of Inventors of the World (IFIA), Applied Scientific University. (In Persian).
Ziyari, Karamatullah; Mehdanjad, Hafez; Fariyad Parhiz (2008) Urban Planning Basics and Techniques, first edition, Chabahar: Chabahar International University Publications. (In Persian).