دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تیر 1402 
تغییرات جمعیتی ایران و پیامدهای امنیتی آن در آینده

صفحه 230-263

10.22051/ijosed.2022.36925.1004

محمد ترکاشوند مرادآبادی؛ فریده شمس قهفرخی؛ لیلا زندی ناوگران