مطالعه پدیدارشناسانه آگاهی و درک نخبگان از چالش های مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار جامعه شناسی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

  هدف پژوهش حاضر بررسی آگاهی و تجربۀ زیستۀ نخبگان و مدیران شهر اهواز از تعریف، مفهوم و ابعاد مدیریت شهری است. برای دست‌یابی به این هدف 14 نفر از نخبگان و مدیران استان به روش پدیدارشناسی و با تکنیک مصاحبه عمیق مورد مطالعه قرار گرفتند. بنا بر نتایج، پدیدار اجتماعی مدیریت شهری اهواز در تم های مرکزی معنای مدیریت شهری، پاسخگویی و تعامل با مردم، اخلاق حرفه‌ای، تسهیم دانش، رفتار متعهدانه و وظایف مدیریت شهری سازماندهی شده است. از نظر مشارکت کنندگان در برخی موارد اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت شهری اهواز بر اصول علم مدیریت استوار نیست و عمق کافی را ندارد. همچنین، قوانین دست و پاگیر گاه موجب کندی غیرضروری فعالیت‌ها می‌شود و از سوی دیگر، گاه فقدان جدیت و عدم‌تاکید بر قانون، چالش‌های مختلفی را ایجاد می‌کند. جای خالی نمادهای مرتبط با خرده‌فرهنگ‌ها در شهر احساس می‌شود. به علاوه، تعامل مدیریت شهری با شهروندان در سطح مناسبی قرار ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Phenomenology of Elite Awareness and Understanding of Urban Management Challenges (Case Study: Ahvaz)

نویسندگان [English]

  • Sajad Bahmani 1
  • Abdolraza Navah 2
1 Assistant Professor, Department of Sociology, Shahid Chamran University, Ahvaz
2 Associate Professor, Department of Sociology, Shahid Chamran University, Ahvaz
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the knowledge and life experience of elites and managers of Ahvaz city from the definition, concept and dimensions of urban management. To achieve this goal, 14 elites and managers of the province were studied by phenomenological method and in-depth interview technique. According to the results, the social phenomenon of Ahwaz urban management is organized in the central themes of the meaning of urban management, accountability and interaction with people, professional ethics, knowledge sharing, committed behavior and tasks of urban management. According to the participants, in some cases, the actions taken in the field of urban management in Ahvaz are not based on the principles of management science and do not have enough depth. Emphasis on the law poses various challenges. The vacancy of symbols related to subcultures is felt in the city and also the interaction of urban management with citizens is not at a proper level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Management
  • Phenomenological Method
  • Ahvaz City
Imani Jajermi, H. (2007). Municipality law, Iran's first rise towards democracy. Hossein Imani Jajermi, Sarmayeh newspaper. (in Persian)
Abdulhi, M. (2012). evaluation of the social dimensions of urban neighborhoods in the framework of social capital, a case study of Shiraz neighborhoods, Urban Management, 32: 163-184. (in Persian)
Armed Forces Organization. (2004). Geographical dictionary of the settlements of Ahvaz city, first volume. (in Persian)
Azizi, M. M. (2010), sustainable urban development; An understanding and analysis from a global perspective, Safa, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, 11 (33): 14-27. (in Persian)
Barabadi, M. (2004): The Alphabet of the City, first edition, publications of the Organization of Municipalities and Villages of the country. (in Persian)
Barakpour, N., Goharipour H.& Karimi, M. (2010). Evaluation of the performance of municipalities based on the measurement of people's satisfaction with urban services (case example: districts 1 and 11 of Tehran city). Urban Management Quarterly,25, 218-203. (in Persian)
Barakpour, N. & Asadi, I. (2008). Urban Management and Governance. Tehran., University of Arts. Research assistant. (in persian)
Barakpour, N. & Asadi, I. (2018). Urban management and governance, University of Art Publications. (in Persian)
Barakpour, N. (2008). Transition from urban government to urban governance in Iran, thesis of the doctoral course of urban planning, University of Tehran. (in Persian)
Bonds, M. (2019). urban social theory, (city, self and society), translated by Dr. Rahmatullah Sediq Sarostani, Tehran University Press, first edition. (in Persian)
Budlai, H. (2015). Phenomenological research method, Tehran: Sociologists. (in Persian)
Hajipour, Kh. (2008). neighborhood planning program - the basis of an effective approach in creating sustainable urban management, Fine Arts Magazine, 26: 37-46. (in Persian)
Imani Jajermi, H. (2012). The Law on Organizations, Duties and Elections of the Islamic Councils of the Country and the Election of Mayors. (in Persian)
Oakley, P. & Oakley, M. (2012). Participation approaches. Translated by Mansour Mahmoud Nejad, Tehran: Publication of Jihad Rural Issues Research Center. (in Persian)
Salehi, R., Nemati, M. & Amanpour, S. (2013), Investigating the mechanism and influence of social capital indicators in optimal urban governance using Amos, a case study: Shahr Nasim Shahr, Journal of Spatial Planning (Geography), 4 1: 1-24. (in Persian)
Arabshahi, Z. (2004). The program of the fourth law under the microscope of good urban governance, Municipalities Quarterly, 6 (69): 21-29. (in persian)
Mohed A., Kaman Roudi, M., Sasanpour, F. & Ghasemi Kafroodi, S. (2014). Investigation of good urban governance in urban neighborhoods (case study of District 19 of Tehran Municipality), Urban Planning Studies Quarterly, 2(7):147- 176. (in Persian)
Nazarian, A. (2008). Cities of the Future: Center of Human Disaster or Platform for Cultural Balance, Space Magazine. Geography, 1 (3). (in Persian)
Nasiri, I. (2014). Evaluation of the management performance of the central area on the effectiveness of the optimal urban governance, a case study of District 4 of Tehran, Journal of Urban Planning and Research, 6(21): 156-39. (in Persian)
Latifi, Gh. (2008). Urban Management. Publications of the Organization of Municipalities and Villages of the country. (in Persian)
Meshkini, A., Pourmousavi, S. M. & Moezen, S. (2012). Evaluation of the neighborhood management model based on desirable urban governance indicators, case study: Evin neighborhood. Quarterly Journal of Urban Studies, 2(6): 31-42. (in persian)
Mohammadpour, A. (2011). Anti-Method of Qualitative Research (Steps and Practical Procedures in Qualitative Methodology), Tehran: Sociologists. (in Persian)
Aylett, A (2015). Institutionalizing the urban governance of climate change adaptation: Results of an international survey”. Journal of Building Capacity for Climate Change Adaptation in Urban Areas, 41 (1): 4-16. (DOI: 10.1016/j.uclim.2015.06.005).
Beere, D. (1996). An investigation using experimental phenomenology. Dissoclccion, IX (1), 48-58.
Blair, H. (2000): Participation and Accountability at the Periphery: Democratic Local Governance in Six Countries. World Development, pp: 21-39
Coleman, j. (2009). Social in the creation of human capital. American journal of Sociology, 94:95-120.
Culling Worth. J.B. (1997). Toward Country Planning in the UK. Routledge, London.
Hycner, R. (1985). Some Guideline for the Phenomenological Analysis of Interview Data. Human Studies, 8: 279-303.
Lerner, D. (2008). the Passing of Traditional Society Modernizing the Middle East. New York: Free Press.
Romańczyk, K. (2015). Towards urban governance: Twenty years of neighborhood contracts in the Brussels-Capital Region, 44: 1-8.
Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation. London: Sage Publication.
Stewart, K, (2006). Designing good urban governance indicators: The importance of citizen participation and its evaluation in Greater Vancouver, Cities, 23 (3): 196–204.
Watson. V. (2009). The planned city sweeps the poor away: Urban planning and 21st century urbanization, Journal of Progress in Planning, 72: 151–193.
UNDP, (1997). Defining Core Characteristics of Good Governance, United Nations Development Programme, Management Development and Governance Division, Strengthening Capacity for People-Centred Development, UNDP, New York.
UN-HABITAT. (2004). Urban Governance Index (UGI): A Tool to measure progress in achieving good urban governance. Global Campaign on urban Governance.