نوگرایی اجتماعی شهروندان و تاثیر آن بر تمایل به مشارکت در نوسازی بافت فرسوده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پژوهش در علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران. ایران

2 دانشیار علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران. ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین میزان نوگرایی اجتماعی شهروندان ساکن منطقه 18شهر تهران و میزان تمایل آنان در مشارکت به منظور نوسازی بافت فرسوده شهری است. بنظر می‌رسد که گرایش‌ها و ارزش‌های اجتماعی افراد در ابعاد مختلف مشارکت به منظور نوسازی کالبدی و سرعت بخشیدن به فرآیند نوسازی ‌‌بافت‌های فرسوده شهری عاملی تعیین کننده است. برای تببین نوگرایی اجتماعی به عنوان متغیر مستقل از رویکردهای نوگرایانه در حوزه شهرسازی و جامعه‌شناسی شهری و نیز برای تببین تمایل به مشارکت در نوسازی بافت فرسوده به عنوان متغیر وابسته از نظریه‌ مدل قدرت و نردبان ارنشتاین و طبقه‌بندی مشارکت جان ترنر استفاده شده است. با استفاده از روش پیمایش، تکنیک پرسشنامه و نمونه‌گیری تصادفی ساده با حجم جامعه مورد تحقیق تلاش شده است تا ابعاد این رابطه مورد بررسی قرار گیرد. و با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر از منطقه 18 شهرداری شهر تهران (محلات شهید رجائی، ولی عصر جنوبی، صادقیه) به عنوان نمونه مورد تحقیق انتخاب شدند در این پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون، ازمون تی مستقل و آزمون F استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که معنی‌دار بودن رابطه فرضیه اصلی تحقیق مورد تایید قرار گرفت بدین معنی که معلوم می‌شود بین نوگرایی اجتماعی افراد و میزان مشارکت در نوسازی بافت فرسوده رابطه معنادار وجود دارد بدین معنی که ساکنان تمایل لازم به منظور تغییر و پیشرفت را در حد متوسط دارند و از نوآوری استقبال می‌کنند و با درنظر گرفتن سهم متغییر مشارکت در نوسازی بافت فرسوده به عنوان متغییر وابسته، نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیره در این تحقیق گویای آن است که میزان تغییرات متغییر وابسته که توسط شاخص‌های متغییر مستقل موجود در مدل تببین شده است، معادل28.0 درصد می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Social Modernization of Citizens and its Effect on the Desire to Participate in the Renovation of Worn-out Fabric

نویسندگان [English]

 • Afsaneh Faiz Allahi 1
 • Seyyed Yaghoub Mousavi 2
1 Master of Social Sciences, AlZahra University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, AlZahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research is to investigate the relationship between the level of social modernization of citizens living in the 18th district of Tehran and their willingness to participate in the renovation of the worn-out urban fabric. It seems that the social tendencies and values ​​of people in different dimensions of participation for the purpose of physical renovation and speeding up the process of renovation of worn-out urban fabrics is a determining factor. To explain social modernization as an independent variable of modernist approaches in the field of urban planning and urban sociology, and also to explain the desire to participate in the renovation of worn-out fabric as a dependent variable, Ornstein's power model and ladder theory and John Turner's participation classification have been used. By using the survey method, questionnaire technique and simple random sampling with the size of the researched population, it has been tried to investigate the dimensions of this relationship. And by using Cochran's formula, 200 people from the 18th district of Tehran municipality (Shahid Rajaee, Vali Asr South, Sadeghieh) were selected as the research sample. In this research, Pearson's correlation test, independent t-test and F-test were used. The findings show that significance of the relationship of the main hypothesis of the research was confirmed, which means that there is a significant relationship between the social modernization of people and the level of participation in the renovation of worn-out fabric, which means that the residents have the desire to change and progress in an average level. they welcome innovation, and considering the variable contribution of participation in the renovation of worn out fabric as a dependent variable, results obtained from multivariate regression analysis in this research show that amount of changes in dependent variable that is explained by independent variable indicators in Tabbin model is equal 28.0 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Modernization
 • Participation
 • Dilapidated Context
 • Urban Neighborhood
 • District 18
 • Alavi Tabar, A. R. (2001) Study of citizens' participation pattern in city administration Tehran (Vol 1). Municipal Organization of the country. (in persian)
 • Azkia, M. & Ghafari, G. (2001), Sociology of Development, Tehran: Neshr kalameh (in Persian)
 • Craib, I. (2015). Modern Social Theory: From Parsons to Habermas. translated by Abbas Mokhbar. Agah: Tehran (in Persian)
 • Ghasemi, V., Vahida, F., Rabbani, R., & Zakeri, Z. (2010). The Effect of Social Class on Attitude towards Modernism in the City of Isfahan. Journal of Applied Sociology21(1), 43-68. (in Persian)
 • Hillier, B., and Vaughan, L. (2007). The city as one thing. Progress and planning.67 (3), 205-230
 • Hillier, B., Hanson, J. (1984). The social logic of space. New York, Cambridge university press.
 • Jabari, H. (1997). A sociological approach to the displacement of people in the improvement and renovation of urban structures. Proceedings of the Specialized Conference on Urban Structures, Publications of the Ministry of Housing and Urban Development, pp: 149-160 (in Persian)
 • Jahanbaglou, R. (2001). Difference and Tolerance. Center Publishing, Tehran (in Persian)
 • Kozer, L. (2004). Lives and Thoughts of Great Sociologists. Translated by Mohsen solasi. 11th edition. tehran: elmy. [In Persian]
 • Mirzakwam, R. (1388) Dissertation on the study of social causes of sustainability (physical) in worn-out urban contexts, a case study of Khazaei Bukharai neighborhood, Tehran, 2018. (in Persian)
 • Mousavi, Y. (2018). Survey of urban policies of neighborhood-type social development, National Conference on New Ideas in Urban Management with Emphasis on Sustained Income Approach. December 2018, Tehran: Center for Studies and Planning. (in Persian)
 • Y. (2009). Uran neighborhood regeneration based on community development planning framework. Iranian Journal of Social Studies, 2(2 (4): (special issue on urban and neighborhood)), 99-123. (in Persian)
 • Mousavi, Y., Ghasemi, M., & Mostafavi, A. (2018). The Study of Social and Cultural Effective Factors Slowing Down the Process of Urban Regeneration and Renewal (Case-Study: Region 12 of Tehran). Iranian Journal of Anthropological Research7(2), 71-92. doi: 10.22059/ijar.2018.69471(in Persian)
 • Morowati, N. & Latifi, Gh. (2012). A study of social factors affecting the desire of inhabitant’s ants in worn textures for reconstruction: acase stud of Imamzadeh Abdollah district in Tehran. social development and welfare plannig, 4 (10), 187- 226. (in Persian)
 • Shafaie, S., & Sharan Consulting Company. (2005). Guideline for diagnosis and intervention in worn-out structures", approved by the High Council of Urban Planning and Architecture, Tehran, Ministry of Housing and Urban Development. (in Persian)
 • Sajjadi, J., Monshizadeh, R., & Habibi, B. (2012). A Socio-Spatial Analysis of Deteriorated Urban fabrics. Soffeh21(3), 175-190. (in Persian)
 • Shamai, A., & Pourahmad, A. (2004). An analytical review of urban renovation & improvement politicies & programs in the national development plans. Geographical Research Quarterly, 36(49), 181-202. (in Persian)
 • Tomlnson, (1999). Globalization and culture. Cambridge. Policy.