تغییرات جمعیتی ایران و پیامدهای امنیتی آن در آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جمعیت‌شناسی دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری جمعیت‌شناسی دانشگاه یزد

چکیده

یکی از ابعاد امنیت در هر جامعه‌ توان نظامی آن است. جمعیت به صورت بالقوه از دو جهت با دفاع و امنیت در رابطه‌ می‌باشد؛ حجم و ساختار سنی جمعیت. در مقاله حاضر، با استفاده از داده‌های سرشماری 1395-1335 کشور به تحلیل تغییر رشد و حجم جمعیت در گذشته تا کنون پرداخته شده و بر اساس روش‌های جمعیت‌شناختی به پیش‌بینی جمعیت بر اساس فروض مختلف تا افق زمانی 1445 پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که ساختار سنّی جمعیّت کشور از جوانی خارج شده است و در حال گذار به سمت سالخوردگی جمعیّت است. پیش‌بینی جمعیّت نشان داد که تحولات آینده باروری نقش تعیین‌کننده‌ای در تحولات جمعیّتی در آینده کشور خواهد داشت. نکات اصلی در تحولات آینده جمعیّت کشور شامل: تعادل در نرخ رشد جمعیّت کشور، افزایش تعداد سالمندان در جمعیّت، کاهش در نیروی جوان کشور به‌ویژه در سناریوی باروری پایین، کاهش تعداد سربازان مشمول خدمت سربازی و کاهش تعداد جمعیّت دارای توان نظامی در سناریوی باروری پایین می‌باشند. اگرچه پتانسیل جمعیّتی نیروی نظامی و دارای توان دفاعی کشور اندکی کاهش می‌یابد، ازآنجایی‌که امروزه توان نظامی کشورها بر اساس مهارت رقم می‌خورد، پیشنهاد می‌شود از طریق بالابردن کیفیت نیروی نظامی و با بهره‌گیری از ظرفیت سواد در آینده، از طریق کیفیت، مسئله کمیت را جبران نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iran's Demographic Change and its Security Implications for the Future

نویسندگان [English]

  • Mohammad Torkashvand Moradabadi 1
  • Farideh Shams Ghahfarokhi 2
  • Leila Zandinavgaran 2
1 faculty member, social sciences faculty, Yazd university
2 Demography candidate in Yazd university, social science faculty
چکیده [English]

One of the dimensions of security in each community is its military power. The population is potentially linked with defense and security in two directions: population size and structure. Despite rapid changes in the determinants of population size and structure in Iran, It is expected that in the future size and structure of the country's population change rapidly. Changes in population growth and volume have been analyzed . According to various assumptions up to the horizon of 2066 population projection was conducted. Results showed that population age structure is moving towards the aging population, Population projection by component method based on three different fertility scenarios showed that future fertility changes will play a decisive role in demographic changes in the future of the country. The main points in the future developments of the country's population are: the balance in the population growth rate, the increase in the number of elderly in the population, decline in young people's force- especially in the low fertility scenario. higher educated population, maintaining high economic levels, reducing the number of Soldiers are eligible for military service and the number of people with military capability is reduced in the low fertility scenario. Although the population potential of the country's military and defense capabilities is slightly reduced , the military force will be more educated. Since the military power of nations today is based on skills, the future status of the military force in Iran despite its reduction in quantity in terms of quality is promising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Age Structure
  • Population Change
  • Consequences of Population Changes
  • Population and Security
 
Abbasi-shavazi, M.J. and McDonald, P, 2005, National and Provincial-level fertility trends in Iran 1972-2000, working paper in Demography NO.94, Australian University.
Abbasi-Shavazi, Mohammad Jalal, Miment Hosseini-Chavoshi, Fariba Sadat Bani-Hashemi, Elham Fathi, Safieh Mirzaei, Mojtaba Nasiri-Pour, Asieh Abbasi, Behnaz Sarkhail, and Seyyed Masoud Hosseini. (2020). "Fertility Transitions in Iran from 1992 to 2016." Statistical Research and Training Center, Tehran: Iran. (in Persian)
Aghajanian, A. & Mehryar, A.H. Fertility transition in the Islamic Republic of Iran, 1976-1996, Asian-Pacific Population Journal, 14: 1, 1999
 Ezzati, Ezzatollah. (1982). Geopolitics. Tehran: SAMT. (in Persian)
Ezzati, Ezzatollah & Moshiri, Rahim. (1982). Economic and Political Geography of Iran. Tehran: Ground Forces of the Islamic Republic of Iran Publishing. (in Persian)
 Hafeznia, Mohammad Reza. (2006). Principles and Concepts of Geopolitics. Mashhad: Papoli Publications. (in Persian)
Hafeznia, Mohammad Reza; Valigholizadeh, Ali; AhmadiPour, Zahra. (2009). "Investigating and Analyzing the Role of Population in Iran's Geopolitical Weight." Modarres Human Sciences Journal, Vol. 13, No. 1, pp. 291-163. (in Persian)
Haghshenas, N. (2010). Aging of the Iranian and neighboring populations in the next 50 years. Center for Population and Demographic Studies of Asia and the Pacific. Retrieved from http://www.psrc.ac.ir/Farsi. (in Persian)
Hosseini, K., Jomazadeh, R., & Asghar, S. (2014). Theoretical Explanation of "Soft Power" Based on a Transcendental View of the Use of "Non-Material Resources of Power" in Foreign Policy. Journal of Theoretical Politics Research, 8(13), 139-160. (in Persian)
Mohammadian, H., Heydari, G. H., & Ghalibaf, M. B. (2012). Analyzing the Role of Tehran's Metropolitan Population in National Power. Geopolitics Quarterly, 8(1), 82-111. (in Persian)
Mehryar, A., Houshang, A., Kazempour, S., Meskoub, M., & Motiee, N. H. (2009). Examining the Dimensions of Aging Population and its Social, Economic, and Demographic Background in Iran; Political Discourse. Population and Development in Iran: Dimensions and Challenges, Applied Research Findings of the Population and Development Project of the University of Tehran, Compiled by Rasoul Sadeghi, Publications of the Center for Population Studies and Research in Asia and the Pacific. (in Persian)
Mirzaei, M., et al. (2006). Report of the Population and Development Council in Iran, compiled by the Iranian Population Association in collaboration with the Population Fund Project at the University of Tehran. (in Persian)
Mirzaei, M., et al. (2003). Study and Analysis of Population Issues and Challenges in Iran and their Consequences, Population and Social Challenges Commission, Supreme Council for Cultural Revolution, Tehran. (in Persian)
Mirzaei, M. (2005). Ten Articles, Tehran, Ministry of Science, Research and Technology, Center for Population Studies and Research in Asia and the Pacific. (in Persian)
Mojtahedzadeh, Pirouz. (2002). Political Geography and Geopolitics. Tehran: SAMT. (in persian)
Mirheydar, Dara. (2002). Fundamentals of Political Geography. Tehran: SAMT. (in persian)
 
Torkashvand, Mohammad. (2011). Cognitive Population Transition in Iran: A Study of Fertility and Mortality Trends in Iran from 1871 to 2051. Paper presented at the "Analysis of Population Trends in the Country" conference, December 29-30, 2011, Tehran, Tarbiat Modares University. (in Persian)
Morgenthau, Hans J. (1995). Politics Among Nations. Translated by Homa Mirshirzadeh. Tehran: Ministry of Foreign Affairs. (in Persian)
 
Zarghani, Hadi. (2012). "Measuring and Ranking the National Power of Countries in the Islamic World." Geopolitics Quarterly, Vol. 1, No. 2, pp. 1-26. (in Persian)
Pollard, A. H., Yousef, F., & Pollard, J. N. (1992). Methods of Population Analysis. (Translated by H. Agha and others). Shiraz: Shiraz University Press. (in Persian)
 
Roshandel, Jalil. (1995). National Security and the International System. Tehran: SAMT. (in Persian)
Sarami, H. (2001). The Relationship between Population and Security. Journal of Geographical Research, 16(1), 65-70. (in Persian)
Torkashvand, Mohammad & Hosseini, Hatam. (2012). The transition of Age Structure in Iran. Paper presented at the "Analysis of Population Trends in Iran" conference, 2012, Faculty of Social Sciences, University of Tehran. (in Persian)
Torkashvand, Mohammad. (2016). Population and Security in Iran. Research project supported by the Armed Forces General Staff, Office of Strategic Studies, Dana Institute, Tehran. (in Persian)
Wilson, C. (2001). On the scale of global demographic convergence 1950–2000. Population and Development Review, 27(1), 155-171.‏