تبیین جامعه شناختی رابطه بین رضایت از زندگی با مسئولیت پذیری اجتماعی در جامعه بحران دیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز

2 استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، و مدیر قطب جامعه شناسی سلامت دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.22051/ijosed.2024.46476.1036

چکیده

مسئولیت پذیری اجتماعی یک استراتژی مقابله ای برای پاسخگویی به نگرانی های اجتماعی، زیست محیطی و توسعه پایدار است. عوامل مختلفی می تواند مسئولیت پذیری را تحت تاثیر قرار دهد، رضایت از زندگی یکی از عوامل مهم موثر بر مسئولیت پذیری اجتماعی است و یکی از عواملی است که می‌تواند بخش‌های مختلف زندگی در جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد. هدف پژوهش حاضر تبیین جامعه شناختی رابطه احساس رضایت از زندگی و مسئولیت پذیری اجتماعی است که پس از خاتمه همه‌گیری بیماری کوید 19 انجام شده است. پژوهش حاضر به شیوه کمی و از طریق پیمایش انجام شده، جامعه آماری آن شهروندان 18 تا 70 سال شهر تبریز می باشند که تعداد 384 نفر از آنها براساس فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب و بررسی شده اند. یافته های به دست آمده از بررسی داده های حاصل از تحقیق نشان می‌دهد ارتباط معنادار و مستقیمی بین رضایت از زندگی و مسئولیت‌پذیری‌ اجتماعی قابل مشاهده است. همچنین نتایج بدست آمده نشان می‌دهد مسئولیت‌پذیری اجتماعی افراد برحسب جنسیت، تحصیلات ، شغل و درآمد آنها متفاوت است اما سنِ پاسخگویان رابطه‌ای با مسئولیت-پذیری اجتماعی آنها ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sociological explanation of the relationship between life satisfaction and social responsibility in a crisis society

نویسندگان [English]

  • Fattaneh Hajilou 1
  • Mohammad Bagher Alizadeh Aghdam 2
  • mostafa rostami 3
1 Assistant Professor of Sociology, Department of Social Sciences, University of Tabriz
2 Professor of the Department of Social Sciences, Faculty of Law and Social Sciences, and Director of Health Sociology Pole, Tabriz University, Tabriz, Iran.
3 Graduated from Master of Social Sciences, Faculty of Law and Social Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Social responsibility is a coping strategy to respond to social, environmental, and sustainable development concerns. Various factors can affect responsibility, life satisfaction is one of the important factors affecting social responsibility and it is one of the factors that can affect different parts of life in society. The current research aims to explain the relationship between life satisfaction and social responsibility, which was done after the end of the Covid-19 pandemic. The present research was carried out quantitatively and through a survey, the target society was the citizens of Tabriz between 18 and 70 years of age, and 384 people were selected and analyzed as a statistical sample based on Cochran's formula. The findings obtained from the analysis of the research data show that a significant and direct relationship between life satisfaction and social responsibility can be seen. Also, the obtained results show that people's social responsibility is different according to their gender, education, job, and income, but the age of the respondents has no relationship with their social responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • satisfaction with life
  • corona pandemic crisis
  • social responsibility
  • Tabriz