موضوعات = جامعه شناسی توسعه
تحلیل الگوی فضایی اجتماعی- اقتصادی توسعه جمعیت در واحدهای سکونتگاهی شهرستان شبستر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.22051/ijosed.2024.46366.1035

مجتبی دنیایی؛ حسن مؤمنی


تغییرات جمعیتی ایران و پیامدهای امنیتی آن در آینده

دوره 1، شماره 1، تیر 1402، صفحه 230-263

10.22051/ijosed.2022.36925.1004

محمد ترکاشوند مرادآبادی؛ فریده شمس قهفرخی؛ لیلا زندی ناوگران